Matkailun kehittämishankkeet

VisitKouvolan viimeisimmät matkailun kehittämishankkeet.


Käyrälammen kehittäminen on Kouvolan kaupungin kärkihanke. Hankkeessa parannetaan matkailuelinkeinon edellytyksiä ja lisätään virkistyskäytön palveluja kaupunkilaisten suosimalla vapaa-ajan alueella. Alla mainittu Matkailukompassi-hanke tukee kärkihankkeen tavoitteita konkreettisin toimenpitein.

Vuonna 2024 alkaneet hankkeet:

Matkailukompassi – Kestävää kasvua Kymenlaaksoon

Matkailukompassi – Kestävää kasvua Kymenlaaksoon -hankkeessa kehitetään kestävän matkailun palveluita, pilotoidaan tapahtumia ja kehitetään Käyrälammen aluetta virkistys- ja matkailualueena. Tavoitteena on tehdä alueesta vetovoimainen ja ympärivuotinen matkailukeskittymä. Hankkeessa mm. tarjotaan valmennuksia alueen yrityksille ja kunnille, kehitetään uusia tuote- ja palvelukonsepteja sekä pilotoidaan kestäviä palveluketjuja maaseudulle. Hankkeessa keskitytään uudistavan matkailun teemoihin ja suunnitellaan tapahtumia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa pyritään edistämään kestävää ja vastuullista matkailua alueella monin eri toimenpitein. Tavoitteena on monipuolistaa Kymenlaakson aluetaloutta ja edistää kestävää kehitystä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia matkailu- ja palvelualan yrityksille sekä kehittämällä vastuullista liiketoimintaa.

Hankkeen kesto syyskuu 2023‒elokuu 2025. Kokonaisbudjetti 397 144 euroa, josta EU-rahoitusta 317 716 euroa.

Logot: Kouvola, Kymenlaakson liitto ja EU-lippu ja teksti: EU:n osarahoittama.
Matkailukompassi-hanketta rahoittavat Kouvolan kaupunki, Kymenlaakson liitto ja Euroopan Unioni.

Vuonna 2023 päättyneet hankkeet:

Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa

Hankkeen tavoitteena oli edistää Kymenlaakson matkailun toipumista korona-pandemian aiheuttamasta kriisistä. Hankkeessa panostettiin Käyrälammen virkistysalueen sekä Haminan kaupunki- ja keskusta-alueen kehittymistä ympärivuotisiksi ja vetovoimaisiksi kestävän matkailun kohteiksi, jotka tarjoavat kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön matkailun pk-yrityksille. Hankkeen myötä molempien matkailualueiden tunnettuus nousee sekä kansallisessa että kansainvälisessä markkinoinnissa kestävinä matkailukohteina. Hanke on päättynyt 31.8.2023.

Matkailu- ja palveluyritysten kasvuohjelma

Matkailu- ja palveluyritysten kasvuohjelma -hanke päättyi 31.8.2023. Hankkeessa vahvistettiin valmennusten avulla yrittäjien ja työntekijöiden osaamista, kv-valmiuksia, keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Valmennuspolku koostui kolmesta erillisestä, toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta. Ensimmäiseen valmennuskokonaisuuteen kaikki yritykset olivat tervetulleita. 2. ja 3. vaiheen yrityskohtaisiin jatkovalmennuksiin valittiin 14 yritystä. 3. vaiheessa toteutettiin yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä valitun asiantuntijatahon johdolla. Yrityskohtaisia kehittämistarpeita olivat erityisesti digitaalisten kanavien monipuolisempi ja tehokkaampi hyödyntäminen, oman verkkosivuston kehittäminen, tavoiteltavien kohderyhmien määrittely, kv-markkinoiden asiakasprofiilien tunnistaminen, tuotteistaminen, hinnoittelu, digitaalisen markkinoinnin sisällönsuunnittelu ja -tuotanto sekä digitaalinen myynti. Jokaisen yrityksen kanssa laadittiin toimintasuunnitelma, jonka pohjalta kohdennetut toimenpiteet toteutettiin.

Hankkeen lähtötilanteeseen, yritysten kehittämistarpeisiin, tehtyihin toimenpiteisiin ja saatuihin tuloksiin voi tutustua katsomalla video matkailu- ja palveluyritysten kasvuohjelma -hankkesta (YouTube).

Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa

Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa -hanke päättyi 31.10.2023. Hankkeessa tuotettiin digitaalisia sisältöjä, joita kuntalaisten lisäksi matkailun yritystoiminta, opetus ja yhdistykset ym. voivat hyödyntää. Luontomatkailuportaali Outdoor Activen hankinta mahdollistaa Kouvolan matkailureittien ja -kohteiden esille tuomisen entistä näkyvämmin. Hankkeen toimenpiteillä vahvistettiin Käyrälammen vetovoimaa monipuolisena matkailun ja vapaa-ajan keskuksena.

Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä

Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä oli Kouvolan, Cursor Oy:n ja GoSaimaan matkailun yhteishanke Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Hankkeessa kehitettiin yhteistyönä uusia ylimaakunnallisia matkailureittejä, matkailupalvelujen digitaalisuutta ja saavutettavuutta kansainvälisesti. Hankkeessa toteutettiin Kouvolan kaupungin reitistöjen ja niitä koskevan opastuksen kokonaiskartoitus kehittämistoimenpiteitä varten. Lue lisää Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -hankkeesta Cursorin sivuilta. Hanke on päättynyt 31.12.2023.

Palaa sivun alkuun